Ubezpieczenia dla firm

majątkowe i życiowe; grupowe, obowiązkowe i branżowe

 

Prowadząc biznes, pamiętaj o wyborze odpowiedniego pakietu ubezpieczeń dla ochrony majątku firmowego, a także zdrowia i życia pracowników. Grupa Fides Finanse we współpracy z najlepszymi towarzystwami ubezpieczeniowymi oferuje kompleksowy zakres ochrony dedykowany zarówno małym firmom, jak i dużym przedsiębiorstwom. Starannie przygotowane pakiety ochronne dla firm obejmują m.in. ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, a także pojazdów firmowych. Dysponujemy szerokim pakietem ubezpieczeń pracowniczych (grupowych, obowiązkowych i branżowych) przygotowanym z myślą o różnych zawodach i profesjach.

Dzięki ubezpieczeniom dla firm zabezpieczysz zdrowie i życie swoich pracowników. Zadbasz o odpowiednie gwarancje finansowe w przypadku choroby, pobytu w szpitalu, ciężkiego wypadku, a także czasowej niezdolności do pracy. Zatroszczysz się również o przyszłość rodziny ubezpieczonego w sytuacji trwałej utraty zdolności do pracy lub śmierci.

Pomożemy Ci wybrać odpowiedni zakres ubezpieczenia i optymalnie dopasować pakiety ochronne do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, by zabezpieczyć przyszłość firmy i jej pracowników.

 

Pamiętaj:

 • Ubezpieczenie majątku firmy zapewnia poczucie bezpieczeństwa i komfort w prowadzeniu biznesu,
 • Dzięki ubezpieczeniu firmy zminimalizujesz ryzyko związane z odpowiedzialnością cywilną z tytułu prowadzonej działalności,
 • Ubezpieczenia grupowe są charakteryzują się niższymi cenami w porównaniu do ubezpieczeń indywidualnych i możne je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu
 • Ubezpieczenia dla pracowników są jednym z najbardziej pożądanych profitów na rynku pracy i wpływają na pozytywną opinię o pracodawcy,
 • Zabezpieczenie zdrowia i życia pracowników umożliwia im komfort pracy i buduje lojalność wobec pracodawcy.

 

W ramach ubezpieczeń firmowych oferujemy dedykowane pakiety ochronne:

 • OC działalności gospodarczej. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę przedsiębiorcy w przypadku nieumyślnego wyrządzenia szkody osobie trzeciej oraz minimalizuje ryzyko wysokich strat finansowych. Przeznaczone jest dla firm prowadzących działalność usługową lub produkcyjną. Zakres ubezpieczenia dostosowywany jest do profilu działalności gospodarczej z uwzględnieniem ryzyka związanego z prowadzeniem biznesu w konkretnej branży.
 • Mienie firmy. Ubezpieczenie chroni m.in. przed wypadkami losowymi, m.in. pożarem, uderzeniem pioruna, powodziom, huraganem, gradem i zalaniem, a także włamaniem, kradzieżą i nieuprawnionym działaniem osób trzecich. Umożliwia skuteczne zabezpieczenie budynków, urządzeń i maszyn firmowych oraz innego rodzaju aktywów przedsiębiorstwa. Parametry ubezpieczenia są dopasowane do specyfiki działalności gospodarczej.
 • Mienie w transporcie. Ubezpieczenie składników majątku firmy przewożonych środkami transportu drogowego, kolejowego, lotniczego czy śródlądowego. Możliwe jest ubezpieczenie mienia zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym. Zakres pakietów ochronnych może dotyczyć także działań związanych z usunięciem pozostałości po szkodzie czy utylizacją ładunku, który został uznany za stratę całkowitą.
 • Pojazdy (ubezpieczenia flotowe). Zbiorcze ubezpieczenie samochodów, które stanowią własność firmy. W ramach ubezpieczenia flotowego towarzystwa ubezpieczeniowe oferują zarówno obowiązkowe OC, jak i bardziej rozbudowane pakiety, uwzględniające ubezpieczenie AC, ubezpieczenie NNW czy Assistance. Ubezpieczenie floty jest zwykle korzystniejsze finansowo niż ubezpieczenie każdego z pojazdów osobno.
 • Gwarancje i wadia. To oferta przeznaczona dla firm biorących udział w przetargach na świadczenie różnego rodzaju usług. Udzielona gwarancja ma na celu zabezpieczenie kwoty wadium, którego wniesienie jest warunkiem przystąpienia do przetargu. Beneficjentem gwarancji wadium jest podmiot organizujący przetarg, a suma gwarancyjna jest równa kwocie wadium wynikającej z umowy przetargowej.
 • OC przewoźnika drogowego. Ubezpieczenie przeznaczone dla firm zajmujących się transportem drogowym. To skuteczna ochrona przed konsekwencjami finansowymi, wynikającymi z problemów w realizacji usługi transportowej. Pakiety ubezpieczeń OC przewoźnika drogowego obejmują m.in. ochronę przez stratami wynikającymi z opóźnienia dostawy czy konieczności dodatkowego magazynowania ładunku. Zakres ochrony może być także rozszerzony o refundację kosztów postępowań sądowych czy wynagrodzeń biegłych i rzeczoznawców.
 • OC spedytora. Ubezpieczenie dla firm zajmujących się logistyką i organizacją przewozu ładunków w Polsce oraz za granicą. Jest specjalistycznie przygotowanym ubezpieczeniem cywilnym, który chroni przed ryzykiem szkód związanych m.in. z niewykonaniem usługi z powodu uszkodzeń kontenera i palet, naruszenia przepisów drogowych, a także zaniedbań z winy podwykonawców. Rozszerzone pakiety OC spedytora mogą obejmować także zwrot kosztów obrony prawnej i rozpraw sądowych.
 • Ubezpieczenia NNW pracowników. Zapewnienie ubezpieczenia NNW swoim pracownikom uchroni ich przed następstwami wypadków podczas pracy, a także wypadków komunikacyjnych, których skutkiem jest częściowy lub trwały uszczerbek na zdrowiu, konieczność rehabilitacji czy śmierć. Pakiety ubezpieczeń NNW pracowników zapewniają też wsparcie rodzinom poszkodowanych – współmałżonkom i dzieciom.
 • Ubezpieczenia grupowe opieki medycznej. Grupowe ubezpieczenia medyczne gwarantują pracodawcy, pracownikom dostęp do profesjonalnych placówek medycznych i wykwalifikowanych lekarzy specjalistów bez skierowania. Zapewniają też krótki czas oczekiwania na wizytę. Z benefitów wybranych grupowych ubezpieczeń opieki medycznej mogą też korzystać rodziny pracowników.
 • Ubezpieczeniowe benefity dla pracowników

 

W ofercie Grupy Fides Finanse znajdują się też ubezpieczenia obowiązkowe i branżowe:

 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla właścicieli pojazdów mechanicznych. To pakiet ochronny, który zabezpiecza przed skutkami wypadków z udziałem pojazdów mechanicznych i daje gwarancję rekompensaty w zakresie poniesionych szkód. Ubezpieczenie OC jest zwykle podpisywane na okres 12 miesięcy, a właściciel ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia w dniu rejestracji pojazdu.
 • OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego Obowiązkowe ubezpieczenie cywilne chroniące rolnika oraz inne osoby, które poniosły szkodę w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania wtedy, gdy szkoda została spowodowana zarówno przez rolnika, jak i osobę zamieszkującą gospodarstwo domowe lub pracująca w gospodarstwie. Umowa ubezpieczenia OC rolnika zawierana jest na okres 12 miesięcy.
 • Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i zdarzeń losowych Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla osób posiadających gospodarstwo rolne. Ochroną obejmowane są budynki mieszkalne i gospodarcze będące własnością rolnika. Pakiet zabezpieczeń jest regulowany przepisami prawa i dotyczy szkód powstałych na skutek m.in. pożaru, powodzi, podtopienia, huraganu, gradu, opadów śniegu, lawiny i wyładowań atmosferycznych. Rozszerzone świadczenia ubezpieczeniowe zapewniają również ochronę przed m.in. szkodami wodociągowymi.
 • OC adwokata Zakres obowiązkowego ubezpieczenia cywilnego w zawodzie adwokata obejmuje szkody wyrządzone z powodu działań lub zaniechań związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych. Ubezpieczenie OC adwokatów charakteryzuje się szerokim zakresem sum gwarancyjnych na każde zdarzenie osobno – od 150 tys. do 2 mln euro. Ochroną zostaję objęci również pracownicy adwokata, m.in. praktykanci i aplikanci.
 • OC notariusza Osoby wykonujące zawód notariusza podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w zakresie szkód wyrządzonych w następstwie czynności notarialnych. Ubezpieczenie OC dla notariuszy posiada zróżnicowany zakres sum gwarancyjnych – najniższa z nich to 50 tys. euro. Dedykowany pakiet ochronny minimalizuje ryzyko związane z prowadzoną działalnością zawodową.
 • OC doradcy podatkowego Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla podmiotów aktywnych w obszarze doradztwa podatkowego minimalizuje ryzyko szkód wyrządzonych w związku z prowadzoną działalnością usługową. Minimalna suma gwarancyjna OC doradców podatkowych wynosi 10 tys. euro, ale istnieje możliwość wyboru wyższej kwoty zabezpieczeń i bardziej rozbudowanych pakietów ubezpieczeniowych. Świadczenia finansowe wypłacane są poszkodowanym zgodnie z warunkami polisy.
 • OC osoby powołanej do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy Adwokaci pełniący obowiązki syndyków, nadzorców sądowych lub zarządców podglądają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Dzięki niemu minimalizowane jest ryzyko zawodowe czynności służbowych. Podstawowy zakres ubezpieczenia regulowany jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów (z dnia 8 października 2007 r.), ale towarzystwa ubezpieczeniowe oferują możliwość wyboru pakietów rozszerzonych o ryzyka dobrowolne.
 • OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Ubezpieczenie OC dla podmiotów zajmujących się prowadzeniem ksiąg rachunkowych jest obowiązkowe i regulowane w polskim systemie prawnym. Jeśli prowadzisz biuro rachunkowe i oferujesz szeroki zakres usług finansowo-rachunkowych, jesteś zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia przynajmniej dzień przed rozpoczęciem wykonywania działalności. Oprócz ochrony podstawowej, oferujemy możliwość rozszerzenia pakietu o dodatkowe świadczenia.
 • OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Obowiązkowy zakres ochrony OC dla firm audytorskich umożliwia pokrycie przez ubezpieczyciela szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Biegli rewidenci zyskują wiarygodność w oczach klientów i większy komfort pracy. Chętnie doradzimy w wyborze pakietu ochronnego zarówno wtedy, gdy zajmujesz się rewizją finansową, prowadzisz postępowania likwidacyjne lub upadłościowe czy też specjalizujesz się w szkoleniach z zakresu rachunkowości i podatków.
 • OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego Ubezpieczenie OC dla podmiotów zajmujących się rzeczoznawstwem majątkowym jest obowiązkowe w świetle Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna właściciela firmy. Jeśli zatrudniasz innych rzeczoznawców, pakiet OC będzie również gwarantował ochronę przed ryzykiem szkód, które mogą wyrządzić Twoi pracownicy. Szczegółowy zakres ubezpieczenia można dopasować do potrzeb firmy, wybierając szereg opcji dodatkowych.
 • OC zarządcy nieruchomości Pakiety OC dedykowane firmom świadczącym usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami. Ochrona obejmuje zarządcę nieruchomości (osobę fizyczną lub prawną czy też zarząd własny wspólnoty) od szkód wyrządzonych osobom trzecim. Ubezpieczeniem OC jest chroniony zarówno zarządca, jak i pracownicy wykonujący czynności zawodowe pod jego nadzorem. Minimalna suma gwarancyjna OC zarządcy nieruchomości wynosi 50 tys. euro.
 • OC pośrednika w obrocie nieruchomościami Dzięki obowiązkowemu ubezpieczeniu OC osoby zajmujące się zawodowo pośrednictwem w obrocie nieruchomościami mają zagwarantowaną ochronę procesów sprzedaży, zakupu czy wynajmu nieruchomości. Do zawarcia umowy OC są zobowiązani zarówno przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i spółki o różnym statusie prawnym.
 • OC osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową Ubezpieczenie OC dla osób zajmujących się zawodowo przygotowywaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków jest obowiązkowe w świetle ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Zabezpieczenie dotyczy szkód, które mogą powstać w skutek działań lub zaniechań powstałych w związku z wykonywaną pracą. Minimalna suma gwarancyjna dla jednego zdarzenia, jaki i wszystkich zdarzeń w czasie trwania ubezpieczenia, wynosi 25 tys. euro.
 • OC architektów oraz inżynierów budownictwa Architekci i inżynierowie, którzy są członkami samorządów zawodowych PIIB oraz IARP, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Zawarcie umowy OC jest obligatoryjne w terminie do 30 dni od daty wpisania na listę członków izb architektów lub inżynierów budownictwa. Ochrona dotyczy działalności związanej z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 • OC lekarzy wykonujących działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską Przed rozpoczęciem indywidualnej praktyki lekarskiej każdy lekarz zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC. To dedykowane zabezpieczenie chroniące przed szkodami wyrządzonymi podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. Do ubezpieczenia należy zgłosić się najpóźniej dzień przed rozpoczęciem indywidualnej praktyki lekarskiej.
 • OC pielęgniarki wykonującej zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek wykonującej swoją pracę indywidualnie to ochrona przed ryzykiem szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania działalności leczniczej. Minimalne sumy gwarancyjne w obowiązkowym pakiecie OC wynoszą 30 tys. euro na jedno zdarzenie i 150 tys. euro na wszystkie zdarzenia. To inny rodzaj ubezpieczenia niż OC, którym objęte są pielęgniarki pracujące na kontraktach w placówkach medycznych.
 • OC podmiotu leczniczego Podmioty wykonujące działalność leczniczą są ustawowo objęte obowiązkiem ubezpieczenia OC. Pakiet ochronny przewidziany jest zarówno dla lekarzy, jak i personelu medycznego. Składka za ubezpieczenie najczęściej jest zależna od liczby osób zatrudnionych w placówce medycznej. Wartość ubezpieczenia można dostosować do rodzaju oferowanych świadczeń medycznych dzięki bogatej ofercie ubezpieczeń dodatkowych.
 • OC przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dedykowane przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych. Obowiązek posiadania OC powstaje w terminie 6 miesięcy od daty wydania zezwolenia, a ubezpieczenie musi być zawarte najpóźniej dzień przed rozpoczęciem świadczenia usług. Minimalna suma gwarancyjna dla jednego zdarzenia wynosi 15 tys. euro.
 • OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia Obowiązek ubezpieczenia OC dla osób świadczących działalność ochroniarską wynika z Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. i musi być spełniony najpóźniej dzień przed rozpoczęciem wykonywania usług w tym zakresie. Podstawowy pakiet OC może być rozszerzony o ryzyka dodatkowe, zapewniające komfort codziennej pracy i większe bezpieczeństwo klientów.
 • OC organizatorów imprez masowych Każdy z podmiotów organizujących imprezy masowe jest zobowiązany do posiadania obowiązkowej polisy OC. Jeśli planowane wydarzenie jest płatne, ma charakter artystyczno-rozrywkowy lub sportowy, a liczba uczestników przekracza 300 (w przypadku hali) lub 1000 (w plenerze lub na stadionach), udzielenie zgody na jego organizację wymaga ważnej polisy ubezpieczeniowej.
 • OC za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności maklerskiej Oferowane przez domy maklerskie usługi w zakresie m.in. przechowywania i rejestrowania instrumentów finansowych, udzielania pożyczek pieniężnych lub wymiany walut na potrzeby transakcji finansowych wymagają posiadania polisy OC. Obowiązkowy pakiet zabezpieczeń regulowany jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów, jednak istnieje możliwość rozszerzenia polisy o ryzyka dodatkowe.
 • OC opiekuna za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3. Podmioty świadczące usługi w zakresie opieki nad dziećmi są zobowiązane do zawarcia obowiązkowych pakietów OC, zabezpieczających przed ryzykiem szkód powstałych w trakcie opieki nad dziećmi. Jeśli prowadzisz żłobek, klub dziecięcy lub pracujesz jako dzienny opiekun, dzięki zróżnicowanym ofertom towarzystw ubezpieczeniowych, możesz wybrać zarówno podstawową, jak i rozszerzoną polisę OC.

 

© Copyright Fides Finanse 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin

Scroll Up